Hokkaido, Shintotsukawa Town Theatre, Stage Curtain, 1999
Hokkaido, Shintotsukawa Town Theatre, Stage Curtain, 1999